The Gruffalo and Gruffalo Childgruffalo5 gruffalo3 gruffalo9 gruffalo4 …with Mouse, Owl, Fox and Snake on top of this rather scrumptious birthday cake!